...Y asi termina el mundo de los dioses para que comience el del hombre... " el fin del quinto sol y el comienzo del sexto"

2 respuestas [Último envío]
eljoines
Imagen de eljoines
Desconectado
Dictator-Administrador
Admin ForoModerador
Desde: 25 Ene 2015

pues con motivo de la creciente paranoia del fin del mundo en las profesias mayas me gustaria compartir con todos la continuacion de ese relato (el del quinto sol con su continuacion el del 6o sol), originalmente esta es una leyenda purepecha y no maya sin embargo ambos pueblos son contemporaneos y comparten religion con diferencias en los nombres de los dioses.

 

por lo general las leyendas purepechas se escriben como poemas o canciones, a menos que sean leyendas para niños en cuyo caso se hace a modo de cuento, esta me parece que esta escrita como poema, el titulo del tema es un fragmento de la leyenda, pero bueno pongo la leyenda en los dos idiomas (purepecha y su traduccion aproximada al español), por que?, por que originalmente esta en purepecha y es parte de la tradicion de ese pueblo; asi que por respeto a sus tradiciones la tengo que poner en su idioma antes que en cualquier otro :D
, pero mas abajo esta en español, es un poco larga pero vale la pena leerla.

la traduccion esta con negrita

 

Erhamarandekua erókaparini ma tínskuani pari uni tsínharitani inmechani enjkasïtaru kúini jaka, xúmarata tsïtsïkicheri jirinhantani juriatani esïka joreperantajk’a ka ouka suanda urkurintani ka karanchintani auadaru enjka iamintucha jima níntakasïia.

Xarinkisï íma tsipekua jimbo, uandasïti tucupacha ma esïkasï iaminduecha enjkasï p'imarinhapka andaparakurantasïtisï, mendarusï tankuarentasïtisï tucupacheecha enjkasï t'apuru uaxastakata jaka, tucupacheecha auandaru anapuecha, tucupacheecha uk’umindu anapuecha, tucupacha juataru anapuecha, ka k'eri kuerapiricha, nana kuerapiri, ka tata kurikua k'eri, ka tares upeme.

Jimá iamentucha tankurintasïtisï, jiméjkani enjka kuiripu kuini janapka, tucupacheecha uandoskurisïtisï, jimekani enjka noma ambe manakuarenjapka, kuerapiricha manakurisïtisï, imani eramarandikua jimbo ukuarisïti imá enjka nomen ukuareni japka, jindesïti enjka no uk'a kurankuakurini pari kuiripu, nosïka tsíma tucupachecha uandoskuaresïtisï uandakua ukua jukari jimbo, ka imechak’u usïtisï kurankusperani, nosïka uandakua imecheri mataru jasïsti enjka no ok'a kurankuni ma, iasï ini tsipekua jimbo, ejka jindeka mataru jasï jurhiata oakani uandantani ini ukuarekuani, nosïka juchiti kuerakata jimbo oakani uandantani ini ukuarekuani enjkatsïni tucupachecha juramuka, ka isï jimbo oakani ini ansïperatani, uenaka uandantani ambe namanjka ukuarepka imani churikua jimbo ka eramarandikuaru jimberi enjkasï tucupachecha tankurisntini japka.

Enjka imecha andaparakurantapka mandani arhin janosïtisï, ka imecha ambakiti xukuparakua jukapusïtisï enjkasï janopka, ka mamaru jasï jukatsïkua jinkoni, ka tiripitiri jukakurakua ka tirinchakua jinkoni, ka jupikatini imecheri ch'ikariri juramukuerini, janosïtisï nosi kuskaparini, janosïtisï esïka piritakua ambe ka tukururi kusïkakua, isï xararaxentisï esïka misiri ambe enjka churikuechani isï xararajka, janonkuasïtisï p'imaretperakuaru.

Enjkasï kuiripucha exepijka auandani enjka i ikurini japka, joskuecha parusïtisï mandani arini, parupaxentisï, auanda uerasïti nosïka mandani arini uapa jembecha nintasïtisï.

Enkatsï exepijka echerini, nanindarku isï erakurixentisï piritakuecha, nanindarku isï kurakurixenti nandicheri uekua esïka ambe euakurieni japisï uapa jempechani, esïka ambe euakontani japisï ambe.

Enkatsï exepinjka tariatani, no exentaxenti nani manakuareni nosïka iamindu ambe anhaxurisïti, no kurakuarexenti imeri kuimukua, isï kurakuarexenti esïka katambani p'ikupisï, nombe uxenti manatani ambe, nombe manakuaresïti inani churikua jimbó.

Enkatsï exepinjka ch'ipirini, no jukasïti erakutarakua, nombe kuriraxenti, no jorepixenti, no jindesïti ima enjka jimbo kueranhajka, k'eri tucupacha imani churi jimbo no nemani jinkoni usïti sïpatikuaru uandoskuarikuni, no usïti etsakuareni, jindesïti sandaru kumanda esïka t'indakua, nosïka tucupachecha enjkasï andaparankuntajka inmecha pasïti imani ambe, tucupachecha t'amu etsakuarikuaru anapuecha.

Esïkisï utusïcha kusïkaka ka k’uatsitakua jatsíkuku je tucupacha, nosïka janosïkiia acha kuerapiricha auandaru anapuecha, tucupachecha enjkasï kuerajka ambe, isï uandasïti ma enjka erokani japka, ka isï tucupacha enjka jindeka nandi iamunduri amberi, nandi echeri, enjka jindeka kuiripikua ka uarikua, tsïpikua ka kamakurikua, janoxpti imecheri p'imaretperataru pari kundantani imeri uandakuani mataruchani jinkoni. Ka imani jinkoni janosïti tarepiti tucupacha kuerapiri, enjka arikurika tares upeme, enjka jindeka tsimani ambe churikueri, ka tsimani ambeka kuerapikueri. Joperu janosïtitu tucupacha kurikua kéri, enjka jindeka t'are kuerapiri, enjka jindeka t'are erakutarakua aunadaru anapu, ch'ipiri enjka kurini jaka tanimu kumachikuaru tatitecherikuaru, ch'ipiri enjka menkixï eruni jauaka.

Esïkasï kusïkaka tukurucha ka pleetecha nosïka janosïkisï tucupachecha itsïrhu anapuecha, tiripemecha, tucupachaecha enjkasï janirajka, tucupachaecha t'apuru etsakurikuaru anapuecha, tucupacha tiripeme quarencha enjka uaxastakata jaka jimesï enjka tata jurieta andarak'a; acha tiripeme turoptin enjka uaxastakata jaka jimesï enjka tata jueriata inchatsïkuntajka; acha tiripeme xunnapeti enjka jaka uaxastakata karamani isï; acha tiripeme caheri enjka jaka uaxastakata ketsïmani ixï; ka terupekua anapu, acha chupiri tiripeme, enjka jindeka erachi jemba acha kurikua k'eri jemberi.

Esïka kusïkaka kirinkuecha nosïka ixu jarasïkisïa tucupachecha echerindu anapuecha, taati ka nandi kuerapiri, enjka jindeka nandi iaminduri achecheri echerindu anapuecheri, tucupacha peuame, piriekueri kuerapiri; xarátanga, tucupacha uitorópati, kuerapiri tsiriri. Ka janosïtitusïia tucupachaecha juataru anapuecha, enjkasï jindeka angamu-curacha, enkasï jindeka tatita petamuticha enkasï jaka jamukutini anhamukuni, achecha enkasï mamaru jasï ambe ukurint’ajka.

Esïkasï kusïkaka utusïcha noxka ixu jarasïkisïia juchantsïni jinkoni tucupachaecha ukumindu anapuecha, tucupacha churikua anapuecha ka inchatsïkurani anapuecha, acha kumienchukuaru ka acha surumba, acha uarikuaru anapu. Jopert'u íxu jarastisï ia juchatsïni jinkoni tucupachaecha enjkasï uaxastakata jaka j'akiru jiriesïkandu isï, enkasï jindeka acha karamanisï anhapuecha, enkasï uap’a oretjku jindeka ka achecha enkasï uaxastakata jaka j'akiru iukixkandu isï, enkasï uaxastakata jaka ketsïmani ixï, enkasï arikurika auani apokuatsïticha. Ka ixu jarastisï tucupacha k'eri japundarhu anapuecha huarende-quaué-cara ka tucupachaecha sapiraticha ka tucupacha enkasï uandantaka ambe hurende-cuauécara ka sirunda arhan.

Ka iamunducha tankuristini ka markustinisï jimá, markusï kuixuritisï ch'ipiriru majk'u jandu taacharu tati jembecherikuaru, majk'u jandu ch'ipiriru tatita jembecherikuaru enjka jaka uenakua ka kamakurikua, enjka jaka taati ka nandi jembecha, enjka nanimajk’a kuiripu kueranhaka tsïrieri jinkoni, enjka jaka tsïpikua ka uarikua. Jimá iamunduka intspintasïtisï imeri úkua ambe, iaminduecha uandatasïtisï ambenkasï juramuminhajka, iamundu ambe enjkasï upjka imecha tucupachakua jimbo, iamundu ambe iamunducheri ka iamindu ambe imecheri. Ka is sonk’u iamunducha uaxakasïtisï ka uenasïtisï audoskurini kuiripuri iriekueri ambe, kuiripuri enjka únirika ka kuiripiterika, kuiripuri enjaka uarijka. Uandoskurisïtisï parajpiriniri ambe, echerinduri anapuri ambe, uandoskurisïtisï esïka chunkumapijka o notaru ambe parajpini, uandoskurisïtisï jukueri ambe ka jininananiri ambe.

Ka is sonk’u tucupacha tarepiti uandasïpti, acha enjka arikurika tares upeme enjka k'emalirin uandapjka, ¡¡ tucupachecha aundaru anapuecha, tucupachecha echerindu anapuecha, tucupachecha ukumindu anapuecha, tucupachecha t'apuru etsakurikuaru anapuecha !!, iasï ini churikua jimbo enjkasï iaminduecha marku ukurinstini jaka, enjkasï iamunduecha markutarantak’a juchari uadakuani, ka juchari mintsiteechani, intskusïkasï uenakua jimbanjki juriatani, kuimi juriatani, tsïpikua juriateri enjka j'akiru kuiripuri jimbo jauaka ka tsimá xanhatani o kamaranisï, enjka kuiripu jindeuaka enjka xanhatapajka ka patsarini ini jimbanjki erandikuani.

Ka tucupachaecha enjkasï eiapitiki esïkasï uandantajka ini jimbanjki ambakikuani kuiripuechani, esïkasï tucupachaecha uandastiecha oaka ini juramukuani, ka esïkasï unadantajka esïka tucupacha enkasï tankuririni jaka mintsïta jucahri iretecharu, kueratasïkasï kuimu jurhiatani, kuimu parajpinini. Ka esïka k'eri jurhiata nitamaka kokani ini parajpinini instpipani tsïpikua ka iriekua. Esïka tucupachecha echerindu anpuecha instpiekasï tsïpikua ka iriekua. Esïka tucupachecha ukumindu anapuecha uadanhieta jinkonku jauaka. Esïka tucupachecha tsïnharitaka kuiripuechani ka imecha esïkasï tsïnharitperaka nosïka uenasïki jimbanhi jurhiata, jimbanhi parajpini, jimbanhi kuiripuru xanharakua. Ka esïkasï eiankoka hirepani sapichuni esïka juramuntaka.

Esïka tucupachecha eianpeticha uandantaka t'apuru etsákukuarisï esïka tucupachecha aunadaru anapuecha, echerindu anapuecha, ukumindu anapuecha, ka juataru anapuecha, ka k'eri japundaru anapuecha ka k'erati tucupachecha, enkasï oretsikutika, kuerapiri, kurikua k'eri, tares upeme ka xaratanga k'uanhatsintatiksï k'umanchikuaru taati jembau, esïkasï k'uanhatsintasïkasï iamenduecha markuntstini parisï tsinharitani k'uimu jurhiatani, jurhiata t'intskueri ka k'uiripu jupokueri ambe, enjka imeri jimbo jauaka k'uiripu, enjka imeri jimbo jauaka chúnkumakua tsipikua ka iriekua ka iamendu ambe echerinduri ka no echerindu anhapu.

Esïka na ukurijka i ambe k’umachikuaru taati jembau, auanda ka echeri uerasïtisï tsipikua jimbo, ka isïtu iamundu tucupachecha uerasïtisï ka parankua enjka tanimu taacharu jaka sandaru kanhachani erusïti. Ka juchiti achakua jimbo iasï usïkasïni eiankuni ini uandakuani tucupachaecherini ka iasï chansïni jimbo jarasti parhisï uandantajka ini juramukukuani.

Ka isï tsipemakua usïti t'intskuani exentani, ka xumarata tsiperi anhapu xentasïti jorepekuani ka isï karanchintani aundarhu, ka k'uiripu tsinharisïti jimbanjki jurhiata jimbo.

 

 

ahora en español

 

La aurora del amanecer espera ansiosamente un rallo de luz para poder despertar a los que aún duermen, el rocío de las flores busca apresuradamente la luz del sol para que le de calor y se condense en el espacio para viajar al cielo donde ya todos de ahí se han marchado.

En la madrugada de ese amanecer, expresa uno de los dioses, que todos los que fueron llamados asistieron, toda las divinidades se reunieron: los dioses de los cuatro vientos, los dioses celestes, los del inframundo, los dioses de los montes y los dioses principales; kuerapiri, kurikua k´eri, xaratanjka y tares upeme, ahí todos concurrieron, cuando el hombre dormía los dioses conversaron, mientras todo estaba en reposo la divinidad se movía.

En esa madrugada pasó lo que nunca había ocurrido, fue algo que iba más allá del entendimiento humano, ya que solo entre ellos discernieron, porque el lenguaje de los dioses está en códigos que son tan complejos de descifrarse.

Hoy en este amanecer, que es muy distinto a los demás, puedo referir este acontecimiento, porque mi divinidad me lo permite, para dar testimonio de los dioses que así me lo han encomendado, por lo que cumpliré mi mandato. Comenzare diciendo lo que pasó de la noche a la madrugaba cuando los dioses se encontraban reunidos.

El arribo de ellos fue uno tras otro, se presentaron portando sus mejores atavíos, el mejor plumaje en sus penachos, con sus mejores ornamentos de oro y, en sus manos con sus bastones de mando, llegaron con estruendos, relámpagos y con sonoros de los tambores, caracoles y de ocarinas, se mostraron como centellas de la oscuridad. Acudieron al llamado de ellos mismos.

Si vieran el cielo los humanos cuando esto sucedía, las estrellas se desvanecieron, se fueron apagando, el cielo lloraba porque se le marchaba cada uno de sus hijos, se desvanecían las constelaciones, el cielo quedaba sin luz.
Si vieran la tierra, en cualquiera de sus partes se veían relámpagos, en cualquiera de sus partes se escuchaba el lloriqueo de las madres como perdiendo a sus hijos, como si se los arrebataran de sus manos.

Si sintieran el viento, no encontraba espacio para trasladarse porque todo estaba en reposo, no se podía oír el silbido de él, parecía como si le cortaran su lengua, no podía mover nada, no hubo movimiento esa noche.
Si vieran el agua, sin su frescura, se secaba sin razón, no emanaba, no corría, no disipaba porque ni el roció mismo de la madrugada pudo encontrar calor para retornar a su morada.

Si vieran el fuego, no tenía luz, no quemaba, no daba calor, no era lo que le permitieron ser, el principal hacedor del hombre en esa noche no susurraba con nadie, no se esparcía, era más sombra que luz, porque los dioses que fueron llegando, ellos lo llevaban consigo, los dioses de los cuatro rumbos.

Suenen caracoles y incienso para las divinidades, que arriban los dioses celestes, los dioses engendradores, dijo uno que los esperaba, y así el dios Kueráperi la que es madre de las cosas, la madre tierra, que representa el nacer y el morir, la vida y la muerte, llego al llamado de ellos mismos para juntar su palabra con los demás. Junto a ella arribo el anciano engendrador, Tares Upeme, el que es deidad de la noche, deidad creadora. Pero también llegó el dios del fuego, Kurikua K´eri, el gran engendrador, el gran iluminador del cielo, fuego que arde en las tres casas de los papas, el fuego eterno.

Suenen ocarinas que llegan los dioses del agua celeste, los tiripemecha, los dioses de la lluvia, los dioses de los cuatro vientos, el dios tiripeme quarencha que representa la deidad del rumbo del oriente; el dios tiripeme turiptin que representa la deidad del rumbo del poniente; el dios tiripeme xunnapeti que representa la deidad del rumbo del norte; el dios tiripeme caheri que representa el rumbo del sur; y el dios del centro de los cuatro rumbos, el dios chupiri tiripeme, que son los hermanos de kurikua k´eri.

Suenen atabales puesto que ya están aquí los dioses de la tierra, el dios padre y madre kuerauáperi, la madre de todo los dioses terrestres; la diosa peuame, diosas del canto; xarátanga, la diosa de los mantenimientos, de las impurezas, de los deleites carnales; y la diosa uitorópati, la diosa de los maíces. Pero también arriban los dioses de los montes, los angamu-curacha, que son los abuelos sacerdotes que se encuentran de pie en las entradas, los dioses que se convierten en animales.

Suenen caracoles que están con nosotros los dioses del inframundo, los dioses de la oscuridad y del ocaso, los dioses del cumiechukuaro y del uarichao, el dios uhkumu, el dios thiuime y la diosa zurumba, diosas de la muerte. Pero también ya están con nosotros los dioses de la mano derecha, que son los dioses del rumbo del norte, los dioses primogénitos y los dioses de la mano izquierda, que son los uirauaecha dioses del sur, los llamados conejos echados. Como también el dios del mar huarende-quaué-cara y de los dioses menores y de los mensajeros hurende-cuauécara y sirunda arhan.

Reunidos todos y juntados ahí en uno, se postraron junto al fuego de los cues de los papas, junto al fuego de los abuelos donde esta el principio y el fin, donde mora padre y madre, donde el hombre fue creado por la moldura del maíz, donde hay vida y muerte. Ahí, todos entregaron cuentas, todos narraron lo que habían sido encomendados, todo cuanto habían hecho, todo en cuanto a los demás y todo en cuanto uno mismo.

Enseguida tomaron asiento y procedieron a desentrañar sobre la vida de los humanos, del hombre palpable, del hombre de carne y hueso, del hombre mortal. Hablaron sobre las cosas del mundo, sobre las cosas terrenales, hablaron sobre si la vida continuaba o terminaba, hablaron sobre el porvenir, sobre el futuro.

En medio de estruendos y relámpagos tomo la palabra el dios más viejo de los dioses, el dios Tares Upeme quien con tono fuerte exclamo, ¡¡Dioses celestes, dioses de la tierra, dioses del inframundo, dioses de los cuatro rumbos!!, hoy en esta noche donde todos estamos en uno, donde todos unimos nuestra palabra, nuestros corazones, damos principio al nuevo sol, el sexto sol, sol de vida, donde el hombre tendrá en sus manos el poder de conducirlo o de exterminarlo, donde el hombre sea el principal conductor y guardián de este nuevo amanecer.

Que los dioses mensajeros enuncien entre los humanos, que los dioses mensajeros cumplan su encomienda, y que digan que los dioses reunidos aquí en el corazón de nuestro pueblo han desatado el sexto sol. Que el astro mayor recorra sin cesar el firmamento dando vida al mundo. Que los dioses de la tierra doten de vida a los campos. Que los dioses del inframundo se alerten ante nuevas almas. Que los dioses despierten a los hombres y que los hombres despierten al hombre que ha comenzado el nuevo sol, el nuevo mundo, el nuevo caminar del hombre. Que le anuncien al hirepan que volverá ser petámuti.

Que los dioses mensajeros enuncien hacia los cuatro vientos que los dioses celestes, terrenales, del inframundo, de los montes, de los mares y los dioses principales, kuerapiri, kurikua k´eri, tares upeme y xaratanga han retornado a la casa de los papas, que han retornado todos en uno para desatar el sexto sol, sol radiante y del porvenir, donde el hombre estará bajo el destino del hombre, dónde dependa del hombre la continuidad de la vida, las cosas espirituales y terrenales…

Ocurrido esto en la casa de los papas, el cielo y la tierra lloraron de alegría, los mismos dioses lloraron y la parankua de los tres cues ardió con mayor intensidad.

Por mi divinidad de ser uno de los dioses mensajeros hoy he podido enunciar la determinación de los dioses y ahora le toca a cada uno de ustedes para cumplir la encomienda.

Así, el amanecer encontró los rallos de luz, el rocío de la mañana encontró el calor para esparcirse en el cielo, y el hombre despertó en un nuevo amanecer.

Manolillo_Bilbao
Imagen de Manolillo_Bilbao
Desconectado
Prefecto Annoa
Exstaff
Desde: 15 Ago 2009

Jopé, ¡y luego dicen que el euskera es difícil! ;)

Gracias por el aporte, Aztek.

 


veterano1 veterano2 general1-3 antigua1-3 latinoamerica1 articulo2 prehistoria2 general2 iigm3 medieval3 general3 500-cruz foto 

Giliathluin
Imagen de Giliathluin
Desconectado
Equite
Redactor MHM
Desde: 31 Ago 2009

...justo iba a hacer un comentario similar. A pesar de estar tan separados geográficamente, el euskera y el tarasco se parecen un huevo (con perdón de la expresión).